نومبر۲۶ ۲۰۱۸ (کابل) د افغان او نړيوالو مدني ټولنو سازمانونو د بدخشان او بلخاب د کانونو د تړونونو په اړوند، کوم چې افغان حکومت د اکتوبر په لومړيو کې په واشنګټن کې لاسليک کړل، يو شمیر جورې اندېښنې راپورته کړې دي. د بدخشان او بلخاب د تړونونو په اړه ز [...]
نومبر۲۶  ۲۰۱۸ (کابل) نهاد های جامعه مدنی افغان و بین المللی چندین نگرانی عمده در مورد قراردادهای معادن بدخشان و بلخاب مطرح کرده اند که حکومت افغانستان در اوایل ماه اکتبر در واشنگتن امضا   کرد. ما از پاسخ حکومت به نگرانی های ما در مورد قراردادهای ب [...]